Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Kaakon Kuntotarkastus Oy
Kuovinkatu 5
53830 Lappeenranta

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juho Okko, juho.okko@kaakonkuntotarkastus.fi, 0440203573

3 Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavana Kaakon Kuntotarkastus Oy:ssä toimii Juho Okko.

4 Rekisterin nimi
Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden suostumuksella. Suostumukset on kerätty asiakkailta tilaussopimuksella, jossa on heidän totuudenmukainen ja aitoon suostumukseen perustuva suostumuksen anto. Tietoja kerätään asiakassuhdetta ja toimeksiannon suorittamista varten.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Henkilötietoja kerätään vain ennalta sovitulla tavalla, joka on tehty asiakkaille ja sidosryhmille selväksi ennen tietojen keräämistä ja heiltä on kerätty todistettavissa oleva suostumus tietojen keräämistä ja käsittelyä varten.

6 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Kaakon Kuntotarkastus Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kaakon Kuntotarkastus Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille. Yritys luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää yrityksen toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yrityksen luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Kaakon Kuntotarkastus Oy on tehnyt päätöksen olla siirtämättä yrityksen hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle. Yritys käyttää Google Drive järjestelmää tietojen arkistointiin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaakon Kuntotarkastus Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavastaava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota yritys noudattaa. Yritys ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Kaakon Kuntotarkastus Oy
Juho Okko
Kuovinkatu 5
53830 Lappeenranta

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Kaakon Kuntotarkastus Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii yrityksen poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää yrityksen säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 4.2.2021.